Ukuthula (Peace)Translation:

Ukuthula - Peace
Kulumhlaba we zono - In this (broken) world of trouble
Igazi like Jesu lin yenyez' - The blood of Jesus flowed (so that you could have:)

Ukuthula - Peace
Usindiso - Redemption
Ukubonga - Praise
Ukutholwa - Faith
Ukunqoba - Victory
Induduzo - Comfort

No comments: